joi, 5 iulie 2012

Contractul de vanzare - cumparare

Contractul de vânzare‑cumpărare este reglementat de Codul civil  precum şi de alte acte normative cu caracter special, poate fi definit ca fiind acel contract în baza căruia o parte, numită vânzător, transferă şi garantează unei altei părţi, numită cumpărător, dreptul său de proprietate asupra unui bun sau alt drept real ori drept de creanţă, sau dreptul asupra unei universalităţi juridice, cumpărătorul obligându-se, în schimb, să plătească vânzătorului o sumă de bani, numită preţ.
Contractul de vânzare‑cumpărare nu poate avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale şi nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal (de exemplu, dreptul temporar de abitaţie al soţului supravieţuitor), nici alte drepturi prevăzute de lege (pensii, ajutoare ori indemnizaţii materiale) ori rezultate din acte unilaterale sau convenite prin contracte intuitu personae (de exemplu, dreptul de întreţinere).
Contractul de vânzare‑cumpărare este un contract consensual, deoarece se încheie valabil prin simplul consimţământ al părţilor; este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin încheierea sa dă naştere la obligaţii reciproce între părţile contractante; este un contract cu titlu oneros, deoarece ambele părţi urmăresc realizarea unor interese patrimoniale; un contract comutativ, existenţa şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor reciproce fiind cunoscute de către părţi încă de la data încheierii contractului; un contract translativ de proprietate.
In ceea ce priveste capacitatea partilor contractante, orice persoană poate încheia un contract de vânzare‑cumpărare, fie în calitate de cumpărător, fie în calitate de vânzător, dacă legea nu îi interzice expres acest lucru. Prin urmare, regula o constituie capacitatea, incapacitatea fiind excepţia.
Pentru a fi eficient un contract de vanzare - cumparare, consimţământul dat trebuie să fie deplin, adică să nu fie viciat prin eroare, dol, violenţă sau,eventual, leziune. În cadrul contractului de vânzare‑cumpărare, în legătură cu consimţământul, se pune problema promisiunii unilaterale de vânzare (sau de cumpărare) ori a promisiunii bilaterale de vânzare‑cumpărare, promisiuni care pot precede încheierea validă a contractului de vânzare‑cumpărare.
Obiectul contractului il reprezinta lucrul vandut, astfel incat un bun pentru a constitui obiectul  material  al prestaţiei  vânzătorului, el trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
-  Lucrul trebuie să fie în comerţ (în circuitul civil);
- Lucrul trebuie să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în viitor;
- Lucrul trebuie să fie determinat sau determinabil, licit şi posibil;
-  Lucrul vândut trebuie să fie proprietatea vânzătorului.
Pretul este obiectul prestaţiei cumpărătorului, constând într‑o sumă de bani care corespunde valorii lucrului vândut iar pentru validitatea contractului de vânzare‑cumpărare, preţul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: trebuie să fie fixat într‑o sumă de bani, trebuie să fie determinat sau determinabil, să fie sincer şi serios, să nu contravină dispoziţiilor legale imperative privitoare la regimul preţurilor.Cauza contractului de vânzare‑cumpărare este un element constitutiv în structura sa şi o condiţie de validitate a acestuia şi se compune din două elemente: scopul direct (imediat) şi scopul indirect (mediat), absenţa cauzei atrage sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. Cauza trebuie sa fie reala, licita, morala.

Model contract vanzare - cumparare imobil

                                       CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Intre subsemnaţii:
- ......................, cu domiciliu în ............, str. ..........., nr. ......, necăsătorită, în calitate de vânzătoare, şi
- ......................, cu domiciliu în ............, str. ..........., nr. ......, necăsătorit, în calitate de cumpărător a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiţii:
Noi, ..................., vindem lui ................, garsoniera nr. ....., situată în imobilul-bloc ....., sc. ...., et. .... din ..................., str. ................, nr. ....., compusă din o cameră şi dependinţe. Împreună cu aceasta se transmite suprafaţa de ..... mp teren atribuit în folosinţă, precum şi cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor coproprietarilor.
Am dobândit garsoniera prin cumpărare, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ........... din data de ............., de Notariatul .................., transcris sub nr. .......... din ............. la Tribunalul ..............., fiind necăsătorită de la ......................., necăsătorit fiind care la rândul său a dobândit prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. .......... din data .......... încheiat cu .................., apartament achitat integral.
Intrarea în posesia garsonierei de drept şi de fapt are loc din momentul autentificării contractului de vânzare-cumpărare, fără nici o altă formalitate.
Garsoniera ce se înstrăinează nu a fost scoasă din circuitul civil, nu este grevată de sarcini, garantând pe cumpărător de răspunderea pentru evicţiunea prevăzută de art. 1337 Cod civil, precum şi de faptul că nu a mai fost înstrăinat altei persoane, sub sancţiune penală.
Impozitele şi taxele datorate către stat de orice natură sunt achitate de mine vânzătoare până azi data autentificării, iar de la această dată privesc pe cumpărător care suportă şi toate cheltuielile ocazionate cu perfectarea acestuia.
Preţul vânzării este de .............. lei pe care i-am primit în întregime de la cumpărător astăzi data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.
Eu, ..................., am cumpărat de la ................, garsoniera descrisă mai sus, cu preţul şi în condiţiile menţionate în acest act, cu care sunt de acord. Cunosc situaţia juridică şi de fapt a acesteia ca fiind cea arătată de vânzătoare fără a o exonera de răspunderea pentru evicţiunea prevăzută de art. 1337 Cod civil. Cunosc dispoziţiile art. 30 Codul Familiei.
Redactat la Notariatul ........................ şi dactilografiat de părţi în 7 exemplare, din care 5 exemplare s-au înmânat azi data autentificării.


CUMPĂRĂTOR,
VÂNZĂTOR,